پروژه 19

تهيه نقشه هاي سطح زير کشت گندم استان قزوين براساس تصاوير ماهواره اي سالهاي زراعي82-81

اين پروژه در سال1381 انجام شد که کارفرماي آن وزارت جهاد کشاورزي بوده است. يکي ديگر از کاربردهاي مهم استفاده از تصاوير ماهواره اي تهيه نقشه مناطق مستعد کشاورزي است که مي تواند در برآورد ميزان محصولات زير کشت، کنترل فرسايش خاک و مناطق تحت خطر شوري، بررسي مواد آلي خاک، روند آبياري و زهکشي زمينها و درنهايت مديريت بهينه محصولات کشاورزي موثر باشد. دراين پروژه از تصاوير ماهواره اي لندست سنجنده ETM براي تهيه نقشه هاي سطح زيرکشت گندم در زمينهاي کشاورزي قزوين در طي سالهاي زراعي 82-81 استفاده شده است.

نقشه سطح زيرکشت گندم در زمينهاي کشاورزي قزوين در طي سالهاي زراعي 82-81

 

محدوده پروژه : استانی

موضوع پروژه :  نقشه سطح زير کشت گندم

تاريخ شروع: اسفند1381

تاريخ خاتمه: مهر 1382

متولي : مرکز سنجش از دور ايران

مجري: وزارت جهاد کشاورزی

هدف پروژه :

تامين نقشه های سطح زير کشت گندم بر اساس تصاوير ماهواره ای در طی سالهای زراعی 82-81 مربوط به استان قزوين

پروژه بعدی   بازگشت به پروژه ها و خدمات   پروژه قبلی
Copyright © 2007 IRANIAN SPACE AGENCY استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد