پروژه 11
 

تهيه و توليد بسته نرم افزاري جغرافياي ايران  

اين پروژه درسال1380 توسط دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي براي سازمان فضايي ايران انجام شد که درآن محدوده شهرها و روستاها، مرزها، عوارض خطي و شبکه آبها، جاده ها و ساير اطلاعات جغرافيايي در آن قابل دسترسي بوده است. ساير اطلاعات موجود در اين پروژه در جدول زير موجود می باشد.

 

محدوده پروژه : ملي

موضوع پروژه :

تاريخ شروع: آذر 1380

تاريخ خاتمه: اوايل1382

متولي : مرکز سنجش ازدورايران

مجري: دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

هدف پروژه :  تهيه و توليد بسته نرم افزاري جغرافياي ايران

پروژه بعدی   بازگشت به پروژه ها و خدمات   پروژه قبلی
Copyright © 2007 IRANIAN SPACE AGENCY استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد