پروژه 8

تهيه اطلاعات نقشه هاي ديجيتالي سه بعدي 

کارفرماي اين پروژه شرکت مخابرات ايران (ارتباطات سيار) بوده است. قرارداد اين پروژه درسال 1378 بسته شد. در فاز اول اين پروژه از خطوط هم ارتفاع نقشه هاي توپوگرافي کل ايران و محدوده 200 کيلومتري کشورهاي همسايه شامل ترکيه، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان، پاکستان و ساير همسايگان استفاده گرديد. بدين صورت که نقاط هم ارتقاع در نرم افزارهاي مربوطه بصورت رقومي تبديل و مختصات دار گرديدند. سپس اين اطلاعات جهت ايجاد نقشه هاي سه بعدي رقـوميDEM-DSM) ) و با دقت 100 متر مورد استفاده قرار گرفتند. در فاز دوم خطوط هم تراز نقشه هاي توپوگرافي 1:25000 و 1:50000 شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز رقومي گشته تا بتوان مدل ارتفاعي رقومي (DEM-DSM) با دقت 10 متر از آن تهيه شود. در فاز سوم کليه مراحل فوق براي تهيه مدل ارتفاعي 48 شهر ايران با همان دقت 10 متر انجام شد.

محدوده پروژه : ملي

موضوع پروژه :

تاريخ شروع: نيمه دوم 1379

تاريخ خاتمه:1382

متولي : شرکت مخابرات ايران (ارتباطات سيار)

مجري : مرکز سنجش ازدورايران

هدف پروژه :

1- تهيه نقشه هاي توپوگرافي رقومي و تبديل آن به نقشه هاي سه بعدي رقومي (DEM-DSM) ايران و 200 کيلومتر خارج آن شامل بخشي از کشور هاي امارات متحده عربي، ترکيه، عراق، افغانستان، پاکستان و غيره با دقت 100 متر.

2- تهيه نقشه هاي سه بعدي ديجيتالي (DEM-DSM) شهر تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز. با دقت m 10

3- تهيه نقشه هاي سه بعدي ديجيتالي (DEM-DSM) براي 48 شهر ايران با دقت 10 متر

پروژه بعدی   بازگشت به پروژه ها و خدمات   پروژه قبلی
Copyright © 2007 IRANIAN SPACE AGENCY استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد