فهرست پايان نامه های سنجش از دور

در اين صفحه فهرست بخشی از پايان نامه های سنجش از دور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا که بر اساس زمينه های مختلف اعم از آشکارسازی تغییرات، منابع طيبعی، منابع آب، فرسايش خاک، زمين شناسی، بلايای طبيعی، سيستمهای اطلاعات جغرافيايي، پردازش تصوير، توسعه شهری و ساير موارد تنظيم شده اند، ارائه می گردد.

 

عنوان تحقیق

مولف

استاد

راهنما

درجه تحصیلی
 و دانشگاه

گروه مطالعات

آشکارسازی تغییرات  کاربری اراضی شهر گرگان با استفاده از داده های سنجش از دور و تکنولوژی GIS

جهانشاهی نوکنده، هاجر

شماعی، علی

کارشناسی ارشد جغرافیاو برنامه ریزی شهری - دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد

آشکارسازی تغییرات 

آشکارسازی تغییرات اراضی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور(RS) و GIS (نمونه موردی شهر مشهد ...)

کوه کن رضا

ضیائیان فیروزآبادی ، پرویز

کارشناسی ارشد رشته جغرافیا -  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

آشکارسازی تغییرات  -توسعه شهری

تجزیه و تحلیل و ارزیابی تغییرات کاربری و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در استان گلستان

نشاط، عبدالحمید

علیمحمدی سراب ، عباس

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

آشکارسازی تغييرات

مدل سازی عدم  اطمینان  در  آشکارسازی  تغییرات  بر مبنای طبقه بندی  داده های  ماهواره ای ( منطقه مورد مطالعه : اصفهان)

ربیعی دستجردی ، حمید رضا

ضیائیان فیروزآبادی ، پرویز

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

آشکارسازی تغييرات

بررسی روند تغییرات در تالاب هشیلان طی چهل سال گذشته با استفاده از داده های سنجش از دور

موزونی ، بهروز

درویش صفت ، علی اصغر

کارشناسی ارشد محیط زیست - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

آشکارسازی تغييرات -
محيط زيست

بررسی روند تخریب تالاب هورالعظیم با رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

مختاری ، سحر

یاوری ، احمد رضا

کارشناسی ارشد برنامه ریزی ... محیط زیست - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

آشکارسازی تغييرات -
 محيط زيست

بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی و خشکسالی  بر تغییرات بیلان آبی تالاب پریشان

صبا، نسیم

مهدوی، محمد

کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و ... محیط زیست - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

آشکارسازی تغييرات- بلايای طبيعی

برآورد صحت نقشه های  حاصل  از داده های  ماهــواره ای  بــه روش نمونه گیری

فلاح شمسی ، سید رشید

درویش صفت ، علی اصغر

کارشناسی ارشد در رشته  جنگلداری - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه  تهران

ساير موارد

تهیه نقشه مکان های باستانی با استفاده از سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی - منطقه مورد مطالعه دشت میاناب شوشتر

کریمی ، جلال

فرج زاده اصل ، منوچهر

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

باستانشناسی

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل شهرهای باستانی  پژوهش موردی :  شهر اورارتویی بسطام

بهبودی ، نغمه

عسگری ، علی

کارشناسی ارشد رشته باستانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

باستانشناسی

نقشه دو بعدی و سه بعدی آثار باستانی بخشی از شهر یزد

رضایی فر، سمیه       مردپور، فرزانه   موسویان ، رویا

خیری ، .......

گروه عمران دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیا

باستانشناسی

تحلیل گسیختگی زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 زیرکوه

ناصریه ، سعید

میرزایی،
نوربخش           قیطانچی، محمد رضا

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (گرایش زلزله شناسی) - موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

بلايای طبيعی -

زمين شناسی

تحلیل خطر زلزله با توجه به اثرات ساختگاهی (مطالعه موردی منطقه نطنز)

شاهرخی، فرزین

ارومیه ای ، علی

کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

بلايای طبيعی

پهنه بندی خطر زمین لرزه منطقه شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

بصیرت ، فروغ

فرج زاده اصل ، منوچهر

کارشناسی ارشد سنجش از دور - دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

بلايای طبيعی

پیش بینی زلزله با استفاده ازپیش نگرهای هواشناسی و سنجش از دور در ایران

عسگری ، قاسم

حافظی مقدس ، ناصر، رحیمی تبار، محمد رضا

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش محیط زیست  -  دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

بلايای طبيعی

تجزیه و تحلیل ریسک خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دور و  GIS(مطالعه موردی حوضه قوچان - شیروان)

شایگان ، مهران

علیمحمدی سراب ، عباس

کارشناسی  ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی  دانشگاه تربیت مدرس

بلايای طبيعی

روند بیابان زدایی در استان یزد و راهکارهای کنترل آن ( مطالعه  موردی : میبد)

فلاح یخدانی ، فاطمه

صدوق ، سید حسن

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - دانشگاه شهید بهشتی

بلايای طبيعی

تحليل خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دور در کاشان

علی اکبر شمسی پور

دکتر علوی پناه- دکتر محمدی

کارشناسی ارشد - دانشگاه تهران – پائيز 1386 (مقطع دکترا)

بلايای طبيعی

ارزیابی و نظارت بر خشکسالی در استانهای آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل با استفاده از تصاویر AVHRR

چنار، علیرضا

علیمحمدی  سراب ، عباس

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

بلايای طيبعی

بکارگیری روش طبقه بندی دانش مبنا جهت تعیین هندسه و نوع محصولات مزارع کشاورزی بر روی داده های سنجنده Landsat TM

شکوهی ، رضا

آبکار، علی اکبر

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری  - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پردازش تصوير

بهبود روشهای ترکیب  تصاویر چند طیفی با تصاویر تک رنگ

اعظمی جهرمی، محمد

قاسمیان یزدی ، محمد حسن

کارشناسی ارشد گروه برق گرایش مخابرات سیستم - دانشکده فنی و مهندسی  دانشگاه تربیت مدرس

پردازش تصوير

تصحیح نقشه های زمین شناسی با  استفاده از فن آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

حائز ، رضا

علیمحمدی سراب ، عباس

کارشناسی ارشد سنجش از دور - دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

پردازش تصوير

تفسیر اتوماتیک نقشه های توپوگرافیک

نجف آبادی ، مهدی سیروس

رحمتی ، محمد

کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پردازش تصوير

تقطیع و طبقه بندی بی نظارت تصاویر ماهواره ای راداری
               
SAR Unsupervised Segmentation & Classification of space born SAR  images

شرکت ، رضا

رحمتی ، محمد

کارشناسی ارشد گرایش هوش ماشین و رباتیک - دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پردازش تصوير

تولید Orthoimage از تصاویر ماهواره ایکونوس

به دینیان ، بهین

ولدان زوج ، محمد جواد

کارشناسی ارشد مهندسی ژئوماتیک - سنجش از دور - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پردازش تصوير

طبقه بندی شیءگرای  تصاویر + ETM لندست منطقه ملایر بر مبنای شکل و اندازه در شبکه های عصبی مصنوعی

کرمی ، جلال

علیمحمدی سراب ، عباس

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

پردازش تصوير

ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ  مقیاس از دیدگاه فتوگرامتری  مطالعه موردی: تصویر پانکروماتیک ژئوآیکونوس ایران

صادقیان ، سعید

دلاور، محمود رضا

دکتری مهندسی عمران - نقشه برداری - دانشکده فنی دانشگاه تهران

پردازش تصوير -

نقشه برداری

تلفیق مدلسازی ریاضی و مطالعات ژئوفیزیکی زیست محیطی مواد حاصل از شستشوی کارخانه زغالشویی البرز شرقی

جدیری شکری، بهشاد

دولتی ارده جانی ، فرامرز     مراد زاده ، علی

کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

پردازش تصوير – محيط زيست

شناسایی و تحلیل ساختارهای خطی ناحیه باختری دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای

ملا مهرعلیزاده ، فاطمه

شهریاری ، سهراب

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

پردازش تصوير – منابع آب

اصول تصویربرداری ماهواره ای

نوده فراهانی ، مصطفی

بهشتی فر ، محمد رضا

کارشناسی ارشد عکاسی - دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر

پردازش تصوير – نقشه برداری

آنالیز مدل-پایه تصاویر با قدرت تفکیک بالا جهت استخراج نیمه اتوماتیک جاده های شهری (مطالعه موردی سان-دیاگو ، امریکا)

درویشی بلورانی ، علی

آبکار، علی اکبر

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

توسعه شهری

ارزیابی روشهای ترکیب داده های ماهواره ای با قدرت تفکیک مختلف جهت بهبود دقت طبقه بندی مناطق شهری (شهر اصفهان)

همایونی ، سعید

علیمحمدی ، عباس

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

توسعه شهری

استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تعیین جهت گسترش فیزیکی شهر ( نمونه موردی  شهر رضی)

بدر ، رضا

عسگری ، علی

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

توسعه شهری

بررسی اثرات مهاجرت بر توسعه فضایی - کالبدی شهر نوشهر

جهان محمدی ، غلامرضا

پور احمد ، احمد

کارشناسی ارشد رشته چغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

توسعه شهری

بررسی روند توسعه فیزیکی شهر کنگان و انتخاب مکان بهینه برای توسعه آتی آن با استفاده از RS   ،GIS

عبدالهی ، علی اصغر

نظریان ، ....

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران

توسعه شهری

بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج  با استفاده از GIS

حبیبی کیلک ، کیومرث

پور احمد ، احمد

کارشناسی ارشد رشته چغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

توسعه شهری

شناسایی و تعیین مسیر احداث جاده با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفرپور، شمس الدین

پرهیزکار، اکبر

کارشناسی ارشد سنجش از دور - دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

توسعه شهری

تاثیر تخریب جنگل بر کیفیت آبهای سطحی و نفوذ پذیری خاک

محمدی کنگرانی ، حنانه

مجنونیان ، باریس            مهدوی ، محمد

کارشناسی ارشد در رشته  جنگلداری - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه  تهران

خاکشناسی - منابع طبيعی

بررسی امکان تهیه نقشه شوری و قلیائیت خاک درمنطقه شرق اصفهان ...

چیبت ساز، وحید

خواجه الدین ،  سید جمال الدین

کارشناسی ارشد بیابان زدائی - دانشگاه صنعتی اصفهان

خاکشناسی -منابع طبيعی

ارزیابی موردی زمین شناسی مهندسی نهشته های بستر دریا با استفاده از روش صوتی

سهرابی بیدار، عبداله

ارومیه ای ، علی

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

استفاده از رهیافت دورسنجی در شناخت گسلهای پنهان و دگرریختی های آنها در جنوب شرقی زاگرس

مهشاد نیا، فاطمه

یساقی ، علی

کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش تکتونیک  - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته های آهکی کواترنری زاویه زرند ، شمال ساوه

جمالی، مرتضی

اخروی، رسول

کارشناسی ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی ) - دانشکده علوم دانشگاه تهران

زمين شناسی

بررسی آلتراسیون توده های نفوذی و ولکانیکی منطقه قوچ پلنگ (شمال شرق کاشمر) با نگرشی به کانه زائی مس

رازقی، محمد رضا

اسماعیلی ، داریوش

کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی)- دانشکده علوم دانشگاه تهران

زمين شناسی

بررسی ارتباط ژنتیکی و ساختمانی گنیس بن دونو با کمپلکس دگرگونی توتک شرق بوانات

نوری خانکهدانی، کمال

وثوقی عابدینی ، منصور          سبزه یی، مسیب

دکتری زمین شناسی - پترولوژی - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

زمين شناسی

بررسی پترولوژیکی توده های نفوذی سنوزوئیک در غرب دریاچه نمک ( شمال غرب آران )

متغیر ، نسیم

خلیلی ، محمود                  نقره ئیان ، موسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم  دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر تونل آبرسانی کوهرنگ 3 با تاکید بر پتانسیل کارست منطقه

موحد نژاد ، اسماعیل

قاضی فرد ، اکبر

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم  دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر تونل انتقال آب قمرود با نگرش ویژه به خواص مهندسی سنگها

قطره سامانی، عزت اله

قاضی فرد ، اکبر             چراغی، مسعود

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

بررسی دگرگونی های همراه افیولیت های نائین

شفائی مقدم ، هادی

رهگشای ، محمد

کارشناسی ارشد پترولوژی - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی

بررسی زمین شناسی اقتصادی چهارگوش 100000 چاپان با استفاده ازRS & GIS

واسعی ،افشین

رسا، ایرج

کارشناسی ارشد زمین شناسی (اقتصادی) - دانشکده علوم زمین  دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی

بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگهای اسیدی منطقه آب ترش قزوین و ارتباط آن با کالدرای ناحیه

منصوری جوزانی، آناهیتا

درویش زاده ، علی

کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی)- دانشکده علوم دانشگاه تهران

زمين شناسی

بررسی سایزموتکتونیکی  محدوده  بین مرند و جلفا

یوسفی ، علیرضا

ستارزاده ، یوسف

کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش تکتونیک - دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز

زمين شناسی

بررسی کانی شناسی - سنگ شناسی اسکارن کوه آهن منطقه دهشیر استان یزد

ذوالفقاری عاشق آبادی ، محمد تقی

نوربهشت ، ایرج                   نقره ئیان ، موسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم  دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی محل سد کارون 2، محور3- A

حیدری ، فریدون

صفایی ، همایون

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش مهندسی - دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

بررسی منشا و نحوه تکامل شورا به  و رسوبگذاری کانی های تبخیری در پلایای چاه  جام ( کویر حاج علی قلی ) دامغان

حسنی ، وهاب

رحیم پور بناب ، حسین

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی - دانشکده علوم دانشگاه تهران

زمين شناسی

بررسی نو زمین ساخت دره جاجرود

کی نژاد ، آناهیتا

قاسمی ، محمد رضا

کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش تکتونیک - دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

زمين شناسی

بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی مسیر تونل گلاب

محمدی ، سید داود

خانلری ، غلامرضا

کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی - دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا

زمين شناسی

بررسی های پتروگرافی و پترولوژیکی توده های گرانیتوئیدی غرب ایواوغلی  با نگرشی ویژه بر سنگهای دگرگونی مجاورتی آنها

ادوای، مهران

موید، محسن

کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی - دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز

زمين شناسی

بررسی های مورفوتکتونیکی بخشی از گسل شمال تبریز با نگرشی  ویژه بر شاخص های مورفومتریک

نجف زاده نوبر، سیما

ستارزاده، یوسف             عباسی، محمد رضا

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز

زمين شناسی

بررسی هندسه ، کینماتیک و کرنش  گسلهای  مشاء و طالقان  در منطقه نساء ( جاده کرج - چالوس )

احتشامی معین آبادی ، محسن

یساقی ، علی

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک - دانشکده علوم پایه  دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

بیواستراتیگرافی  و تاکسونومی تریلوبیت های اردویسین در ایران مرکزی و شمال شرق ایران

قبادی پور ، منصوره

جعفریان ، سید محمد علی

دکتری زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

پتروگرافی ، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای دگرگونه شمال خوی

عزیزی ، حسین

معین وزیری ، حسین

دکتری زمین شناسی گرایش پترولوژی دانشکده علوم دانشگاه  تربیت معلم تهران

زمين شناسی

پترولوژی سنگهای دگرگونی ناحیه چشین ( جنوب همدان )

ولی زاده ، علی رضا

درویش زاده ، علی

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی  - دانشکده علوم دانشگاه  تهران

زمين شناسی

پترولوژی و پتروفابریک توده نفوذی علی آباد دمق

مقدم ، فرزانه

ولی زاده ، محمد ولی        محجل، محمد

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی - دانشکده علوم دانشگاه تهران

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز مونزونیکی تویه - دروار، جنوب غربی دامغان

خانعلی زاده ، علیرضا

قاسمی ، حبیب  الله

کارشناسی ارشد گرایش پترولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی و اسکارن آهن پنج کوه ( جنوب شرق دامغان)

شیبی، مریم

اسماعیلی ، داریوش

کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی)- دانشکده علوم دانشگاه تهران

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه زرجه بستان - کجیران (قزوین)

کلانتری، کیمیا

کنعانیان ، علی

کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی)- دانشکده علوم دانشگاه تهران

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای متاولکانو سدیمنتری و پلوتونیک منطقه موته ( جنوب دلیجان) با نگرشی ویژه به خاستگاه کانی سازی طلا

رشیدنژاد عمران ، نعمت اله

امامی ، محمد هاشم

دکتری زمین شناسی (پترولوژی ) - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوشیمی کمپلکسهای اولترامافیک - مافیک صوغان و آبدشت ، شمال غرب دولت آباد بافت

احمدی پور، حمید

سبزه یی ، مسیب

دکتری زمین شناسی (پترولوژی ) - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کهنوج

کنعانیان ، علی

درویش زاده ، علی

دکتری زمین شناسی (پترولوژی) - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم پالئوزونیک زیرین ( سیلورین ) در دره ابیانه

آیتی ، فضه

خلیلی، محمود                  نقرئیان، موسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم  دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

پترولوژی و ژئوکرونولوژی  توده گرانیتی شاهکوه ( جنوب بیرجند) با نگرشی ویژه به کانه زایی قلع

اسماعیلی ، داریوش

ولی زاده ، محمد ولی

دکتری زمین شناسی (پترولوژی ) - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

پژوهش در سیستم های مورفوژنز موثر در دامنه شمالی سبلان و شکل گیری دشت انباشتی مشگین شهر

دلال اوغلی ، علی

خیام ، مقصود

دکتری در رشته  جغرافیای طبیعی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

زمين شناسی

پهنه بندی دامنه های ناپایدار با تاکیدی بر عوامل درونی و بیرونی در شهرستان سنندج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

محمدی ، شهرام

قهرودی تالی ، منیژه

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

زمين شناسی

تحلیل دگرریختی های پهنه گسله سبزپوشان

صفری، حجت اله

قرشی، منوچهر

دکتری زمین شناسی گرایش تکتونیک - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

تحلیل دگرریختی های مرتبط با بالا آمدگی مواد تبخیری در ناحیه کلوت

شاه پسند ، عباس

قاسمی ، محمد رضا             صفایی ، همایون

کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش تکتونیک - پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی

زمين شناسی

تحلیل ساختاری ارتفاعات شمال شرق رفسنجان با تکیه بر شناسایی تغییر شکلهای شکننده توسط دورسنجی

سیستانی پور، علی

صفایی ، همایون

کارشناسی ارشد زمین شناسی با گرایش تکتونیک - دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

زمين شناسی

تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی تغییر روند البرز مرکزی

صفائی ، همایون

شهریاری ، سهراب

دکتری زمین شناسی شاخه تکتونیک - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی

تحلیل ساختاری وژئودینامیکی پهنه دگرگونه محصور بین گسل های چاپدونی و پشت بادام ( گستره ساغند- پشت بادام)

شاه پسند زاده ، مجید

نوگل سادات ، میر علی اکبر

دکتری زمین شناسی (ساختمانی)- دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

تحلیل و روابط ساختاری منطقه گسلی کازرون - قطر حد فاصل چنارشاهیجان - برازجان

ساجدی ، سید حسام الدین

شهریاری ، سهراب

کارشناسی ارشد زمین شناسی شاخه تکتونیک - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی

زمین شناسی  و پتروژنز رخساره های  آتشفشانی  منطقــه یوزبــاشـی  چای ( غرب قزوین)

آسیابانها، عباس

درویش زاده ، علی

دکتری زمین شناسی (پترولوژی ) - دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

ژئومورفولوژی حوضه رودخانه آذرشهر با تاکید بر مدیریت محیط

قلعه گاوگانی ، محمد حسین

جداری عیوضی ، جمشید

کارشناسی ارشد جغرافیا واحد علوم و تحقیقات  دانشگا ه  آزاد

زمين شناسی

مطالعه پتروگرافی ، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای آتشفشانی منطقه نهاوند

یوسف زاده ، مژگان

معین وزیری ، حسین

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی  - دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم تهران

زمين شناسی

مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی آلتراسیون هیدروترمال  در منطقه رنگـان ( جنوب غرب اردستان )

پارسا پور ، انیس

خلیلی ، محمود                  نقره ئیان ، موسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم  دانشگاه اصفهان

زمين شناسی

مطالعه چینه شناسی ، پتروگرافی  و ژئوشیمیایی افقهای ایگنمبریتی سهند

غیوری خسرقی، ناصر

معین وزیری ، حسین

کارشناسی ارشد (پترولوژی) - دانشکده علوم دانشگاه تربیت  معلم

زمين شناسی

مورفودینامیک دامنه های حوضه رودخانه آهار(شمال تهران) با تاکید بر ریزش

جابری ، مریم

خدائیان ، سعید

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی

نقش گسل شمال تهران در شکل گیری ساختارهای جبهه کــوه و نحوه شکل گیری آنها (حد فاصل کن - وردآورد)

اسماعیلی ، مانی

علوی ، احمد

کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی

نقش فرسایش آبی در تحولات ژئومورفولوژیکی دشت بروجن- فرادنبه

برجیان بروجنی ، برات علی

لاجوردی ، محمود

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی  - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی

ویژگیهای ژئوشیمیایی ، کانه شناختی و ژنزکانسار آنتیموان  داشکسن ( شرق قروه - استان کردستان)

نیرومند، شجاع الدین

راستاد، ابراهیم

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی - دانشکده علوم پایه  دانشگاه تربیت مدرس

زمين شناسی

مطالعه کانی شناسی، ژئو شيمی و ژنز کانسار بوکسيت شاه بلاغی

معصومه سلطان محمدی

دکتر احمد خاکزاد

کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد- سال 1385

زمين شناسی

بررسی های زمين شناسی و مطالعه ژنز طلای آقوره منطقه تکاب

مرضيه عبادی

دکتر محمد لطفی

کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد- سال 1385

زمين شناسی

بررسی پترولوژی و ژئوشيمی سنگهای ولکانيک جنوب نائين و دامک علی آباد يزد

شهرام آزاد زاد

دکتر محمد خليلی- دکتر موسی نقريان

کارشناسی ارشد - دانشگاه اصفهان- سال 1385

زمين شناسی

پترولوژی- ژئوشيمی و پتانسيل کانی زايي سنگهای آذرين شمال و شمال شرق سمنان

الهام شاه حسينی

دکتر جبيب الله قاسمی

کارشناسی ارشد - دانشکده علوم زمينی دانشگاه صنعتی شاهرود – پائيز 1386

زمين شناسی

آناليز پارامترهای زمين شناسی مهندسی با استفاده از روشهای لرزه ای در مخزن بزرگ آب شهر اراک

شهريار کرمی باصيری

دکتر اکبر قاضی فرد، دکتر محمد علی رياحی

کارشناسی ارشد - دانشگاه اصفهان – آبان 1387

زمين شناسی

کانی شناسی، ژئوشیمی، دورسنجی و ژنز کانسار طلای هيرد

معصومه عليمحمدی

دکتر محمد حسين زرين کوب، مهندس علی عسگری

کارشناسی ارشد - دانشگاه شهيد بهشتی – 1385- 86

زمين شناسی

ارزیابی پتانسیل نفتی در ناحیه اردستان- زواره بوسیله روشهای ژئوفیزیکی

دقیق مهابادی ، حجت

رمضی ، حمید رضا طباطبائی رئیسی،
سیدهاشم

کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمين شناسی – اکتشافات نفت

اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار مس و عناصر همراه در ناحیه علی آباد موسوی و گلیجه (زنجان)

جلیلی انگورانی، محمد حسن

خاکزاد، احمد

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی - دانشکده علوم زمین  دانشگاه شهید بهشتی

زمين شناسی – اکشافات معدن

اکتشافات ژئوشیمیایی برگ 50000 :1سرمشک و بررسی زمین شناسی  اقتصادی آنومالی های شاخص

یوسفی فر، سارا

رسا، ایرج

کارشناسی ارشد گرایش اقتصادی - دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

زمين شناسی – اکشافات معدن

اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه 50000 : 1 چغلوندی استان لرستان

مهمدی کرتلایی ، وحید

رسا، ایرج

کارشناسی ارشد با گرایش اقتصادی - دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

زمين شناسی – اکشافات معدن

تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی(IP،RS،M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل

غلامی، سعید

نوروزی، غلامحسین

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن - دانشکده فنی دانشگاه تهران

زمين شناسی – اکتشافات معدن

مدلسازی اکتشافی کانسارهای مس پورفیری با استفاده از ترکیب داده های دورسنچی ، ژئو شیمی و زمین شناسی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی

هنرمند، مهدی

رنجبر، حجت الله

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمين شناسی – اکتشافات معدن

مطالعات ژئوشیمیایی کانسارهای کرومیتی و پتانسیل معدنی سنگهای افیولیتی و پست افیولیتی منطقه چاه یابو

مومنی ، غلامرضا

رزم آرا ، مرتضی                 ابراهیمی ، خسرو

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی - دانشکده علوم دانشگاه فردوسی

زمين شناسی – اکتشافات معدن

مطالعه پتانسيلهای معدنی غير فلزی شرق و شمال شرق استان تهران

بهار کردستانی

دکتر احمد خاکزاد

کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد- تابستان 1385

زمين شناسی – اکتشافات معدن

بررسی کانی شناختی و عوامل کنترل کننده کانی زايي آهن- اسکارنی تيپ منيزيم دار در منطقه مينراليزه ارجين واقع در خاور زنجان

فهيمه اندرز

دکتر محمد لطفی

کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد – سال 1385

زمين شناسی – اکتشافات معدن

پهنه بندی خط زمين لغزش در دامنه های جنوبی البرز

فاطمه بمان زاده

دکتر امير کرم

کارشناسی ارشد - دانشگاه تريبت معلم- گروه جغرافيا – بهمن 1387

زمين شناسی – بلايای طبيعی

زمین شناسی اقتصادی کانسارهای پلی متال مجاور توده نفوذی الوند شمال ابهر (با نگرش ویژه به معدن سرب و روی باریک آب)

سادات عجایبی ، کیمیا

رسا، ایرج

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

زمين شناسی – محيط زيست

بررسی تاثيرهای ژئومورفولوژيکی بر فرسايش و رسوب در حوضه آبريز مردق چای

وحيد محمد نژاد آروق

دکتر مهران مقصودی

کارشناسی ارشد - دانشگاه تهران – شهريور 1385

زمين شناسی – منابع آب

نقش عوامل زمين ريخت شناسی در تشکيل و توزيع آبهای زير زمينی دشت اهر

ولی جوانی

دکتر ايرج جباری

کارشناسی ارشد - دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه رازی – دي 1386

زمين شناسی – منابع آب

مقایسه کانی شناسی، ژئوشيمی و ژنز کانسارهای فلوريت منطقه سواد کوه و ارائه مدل اکتشافی آنها

قربان وهاب زاده کبريا

دکتر احمد خاکزاد

کارشناسی ارشد - دانشگاه شهيد بهشتی – دانشکده علوم زمين- نيم سال تحصيلی 86-87

زمين شناسی- اکتشافات معدن

پهنه بندی سيلاب در حوضه آبخيز گاماسياب با استفاده از سيستمهای اطلاعات جغرافيايي

مهناز حيدری زاده

دکتر محمدرضا ثروتی، دکتر حسن لشگری

کارشناسی ارشد - دانشگاه شهيد بهشتی – سال 1387-88

زمين شناسی- بلايای طبيعی

ژئو مورفولوژی حوضه رودخانه پشت قلاو خطرات احتمالی ناشی از طغيان رود در شهر بيجار

تقی شجری

دکتر محمدرضا ثروتی

کارشناسی ارشد - دانشگاه شهيد بهشتی – 1386-87

زمين شناسی- بلايای طبيعی

پهنه بندی خطر بیماری مالاریا در کهنوج با استفاده از داده های ماهواره ای

انیسی ، بیژن

علیمحمدی سراب ، عباس

کارشناسی ارشد سنجش از دور - دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

ساير موارد

تحلیل منافع اقتصادی استفاده از اطلاعات ماهواره ای سنجش از دور در مطالعات منابع زمینی ( با تاکید روی ایران )

فروزان ابراهیمی، سید امید

خوش چهره ، محمد

کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - دانشکده اقتصاد  دانشگاه تهران

ساير موارد

تهیه مدل ارتفاع دیجیتال با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری

صادقی ، مهدی

رحمتی ، محمد

کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ساير موارد

طراحی سایت هوا و فضا ( هوا- تکنولوژی - فضا )

ناصری ، حسین

افلاطونیان ، زین العابدین

پایان نامه گروه  معماری  دانشگاه آزاد واحد ابهر

ساير موارد

گزارش کارآموزی مرکز سنجش از دور

پریزادی ، محمد

استاد کارآموز: ا. لوافان            سرپرست کارآموزی : مربی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ساير موارد

گزارش کارآموزی مرکز سنجش از دور، تابستان 71

بهرامی ، حسین

استاد کارآموز: ا. لوافان            سرپرست کارآموزی : مربی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ساير موارد

مکان یابی مناسب جهت تغذیه آبخوانها در حوضه رودخانه کال گراتی (کال ولایت) با استفاده از  RS و GIS

ابراهیمی مقدم ، هادی

قنواتی ، عزت الله

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

سيستم اطلاعات جغرافيايي

مرکزيت واحدهای اداری – سياسی براساس تعيين تحليل همگنی شرايط اجتماعی و دسترسی ها با استفاده از سنجش از دور و GIS

عاطفه عاملی

دکتر زهرا احمدی پور

کارشناسی ارشد - دانشگاه تربيت مدرس- سال 1382

سيستم اطلاعات جغرافيايي

مدلسازی سير و حرکت باکتری کليفرم در رودخانه جاجرود

مهدی مغربی

دکتر مسعود تجريشی

کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی شريف – آبان 1387

سيستم اطلاعات جغرافيايي

مکانيابی احداث صنايع کارخانه ای با تاکيد بر هيدرواقليم در شهرستان سبزوار

مجتبی بقايي

دکتر شهريار خالدی

کارشناسی ارشد - دانشگاه شهيد بهشتی – سال 1387-88

سيستم اطلاعات جغرافيايي – منابع آب

فرآيندهای فرسايشی حاکم بر حوضه رودخانه ورکش چای و برآورد کمی ميزان فرسايش

ابراهيم احمدی

دکتر محمود لاجوردی

کارشناسی ارشد - دانشگاه شهيد بهشتی سال 1385-86

فرسايش خاک

عملکرد فرسايش رودخانه کمال آباد و پيامدهای آن

مهدی فيض الله پور

دکتر محمود لاجوردی

کارشناسی ارشد - دانشگاه شهيد بهشتی – دانشکده علوم زمين- نيم سال تحصيلی 86-87

فرسايش خاک

بررسی کارایی روشهای پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای به منظور تهیه نقشه  و شناسایی فرسایش خاک

رئوفی ، مهران

رفاهی ، حسینقلی

کارشناسی ارشد خاکشناسی - دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

فرسايش خاک - خاکشناسی

مطالعه فرسایش پذیری حوضه آبریز رودخانه تجن  با استفاده از منطق فازی

دلیر عبدی نیا، علی

اسفندیاری ، مهرداد

کارشناسی ارشد زمین شناسی - دانشکده علوم دانشگاه تهران

فرسايش خاک – زمين شناسی

بررسی مدل پسیاک اصلاح شده در ارزیابی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز گلپایگان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور(RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

غلامی، محمد

قنواتی ، عزت الله

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

فرسايش خاک – منابع آب

بررسی روند فرسایش خاک در حوضه آبخیز دوآب الشتر با استفاده از مدل  PSIAC و فن آوریهای سنجش از دور  (RS )  و GIS

داودی ، علی

ضیائیان فیروزآبادی، پرویز

کارشناسی ارشد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

فرسايش خاک -منابع آب

بررسی تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر فرسایش خندقی در منطقه دشتیاری (استان سیستان و بلوچستان)

یوسف زاده چورسی، اردشیر

لاجوردی ، محمود

کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

فرشايس خاک-منابع طبيعی

بررسی مورفو دینامیک حوضه آبخیز طالقان  با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور RS & GIS

سردشتی ، ماهرخ

قنواتی ، عزت الله

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

منابع آب

تحلیل تغییرات زمانی و مکانی دمای سطح آب در بوشهر با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA

عسگری ، الهام

آزرم سا ، سید علی

کارشناسی ارشد گروه فیزیک دریا - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

منابع آب

تحلیل و مدل بندی رژیمهای بارش در حوضه آبریز قره سو

رضایی بنفشه ، مجید

رجایی اصل، عبدالحمید

دکتری در رشته  جغرافیای طبیعی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

منابع آب

مدلسازی هیدروژئولوژیکی دشت دهلران  با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سلاجقه تذرجی ، عزت الله

فرج زاده اصل ، منوچهر

کارشناسی رشته سنجش از دور - دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

منابع آب

تخمين توزيع مکانی ضريب روان آب با استفاده از روش های زمين آمار در سطح استان همدان

کلمه گلمحمدی

دکتر صفر معروفی

کارشناسی ارشد - دانشگاه بوعلی سينا -  زمستان 1385

منابع آب

تحليل و بررسی پديده تگرگ و طبقه بندی ابر با استفاده از RS و GIS در حوضه زاينده رود

اعظم قربانی

دکتر زهرا حجازی زاده

کارشناسی ارشد - ترتيب معلم – ماه 1385

منابع آب - اتمسفر

بررسی توزیع دما در سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای

پوراصغر، فرناز

آزرم سا ، سید علی

کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

منابع آبی

ارزیابی میزان و شدت تخریب مراتع منطقه آوج با استفاده از داده های سنجش از دور

آجورلو، مجید

علیمحمدی سراب ، عباس

کارشناسی ارشد مهندسی مرتعداری - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

منابع طبيعی

ارزیابی و تهیه نقشه تنوع و غنای گونه های گیاهی پارک ملی گلستان با استفاده از داده های ™ ماهواره لندست

نعیمی ، بابک

علیمحمدی ، عباس

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

منابع طبيعی

استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت تعیین روند شورشدن خاک های اراضی  منطقه بیابانی کویرسیاه کوه در استان یزد

حیدری مقدم ، عباس

ابطحی ، سید علی

کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی - دانشگاه شیراز

منابع طبيعی -

خاکشناسی

بررسی امکان استفاده از شاخص های پوشش گیاهی حاصل از تصاویر چند زمانه ماهواره ای (AVHRR/NOAA ) در طبقه بندی و مطالعه  تغییرات  زمانی  پوشش  گیاهی

معصومی ، محمد تقی

علیمحمدی ، عباس

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

منابع طبيعی

بررسی امکان تهیه نقشه پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره لندست ™ در منطقه نیر - یزد

خوانین زاده ، علیرضا

خواجه الدین ، سید جمال الدین

کارشناسی ارشد مرتع داری - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

منابع طبيعی

بررسی تناسب اراضی برای زراعت آبی با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در ورامین

مروج، کامران

سرمدیان ، فریدون

کارشناسی ارشد خاکشناسی - دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

منابع طبيعی

بررسی قابلیتهای داده های MODIS در برآورد تولید گیاهی در منطقه سمیرم - بروجن

یگانه ، حسن

خواجه الدین ، سید جمال الدین

کارشناسی ارشد مرتع داری - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

منابع طبيعی

بررسی و تعیین تناسب  اراضی  برای  محصولات  آبی عمده  منطقه  آبیـک ( قزوین) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کمالی ، اردوان

محمودی ، شهلا           سرمدیان ، فریدون

کارشناسی ارشد خاکشناسی - دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

منابع طبيعی

تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی یا نیمه صنعتی مدیترانه ای در جنگلهای تخریب یافته لردگان  با استفاده از تکنیک ...

پلهم عباسی ، امیر

خواجه الدین ،  سید جمال الدین

کارشناسی ارشد بیابان زدائی - دانشگاه صنعتی اصفهان

منابع طبيعی

تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه مرتعی  با استفاده از GIS و RS در حوزه رودخانه وهرگان

ایروانی ، مجیــد

خواجه الدین ، سید جمال الدین   بصیری ، مهدی

کارشناسی ارشد مرتع داری - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

منابع طبيعی

تعیین شاخص های گیاهی مناسب برای برآورد میزان پوشش و تولید گیاهان مرتعی از طریق اطلاعات رقومی ماهواره در مناطق استپی استان مرکزی

محمدی فخر، حمید رضا

ارزانی ، حسین

کارشناسی ارشد مرتع داری  - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

منابع طبيعی

تهیه و تجزیه و تحلیل  نقشه کاربری پوشش اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : شهرستان پاکدشت

حاجی نوروزی، نرگس

تولایی ، سیمین

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران

منابع طبيعی

طبقه بندی تیپ های جنگلی و برآورد مشخصه های کمی آن ها با استفاده از داده های ماهواره ای در جنگل های مناطق خشک و نیمه خشک

ناصری ، فرزین

درویش صفت ، علی اصغر

دکتری جنگلداری - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

منابع طبيعی

کاربرد تصاویر رقومی  سنجنده  تی.ام  در مطالعه  پوشش  گیاهی  مرتعــی(مطالعه موردی منطقه حفاظت شده جهان نما)

متقی ، محمد رضا

سپهری ، عادل

کارشناسی ارشد مرتع داری - دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

منابع طبيعی

ارزیابی اثرات تقریبی کاربری و پوشش اراضی بر رژیم سیل حوزه آبریز رودخانه تجن با استفاده از سنجش از دور و GIS

فلاح ، مهنام

فرج زاده اصل ، منوچهر

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

منابع طبيعی- منابع آب

طراحی شبکه مخابراتی با استفاده از اطلاعات جغرافیایی سه بعدی

سهیلی مجد ، مریم

ولدان زوج ، محمد جواد

کارشناسی ارشد نقشه برداری - مهندسی سنجش از دور - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نقشه برداری

الگوریتمی برای محاسبه مردمک ورودی و عدد F  در سیستم های تصویربرداری  سنجش از دور

نادعلی ، ولی اله

فلاح ، حمید رضا

کارشناسی ارشد مهندسی الکترواپتیک - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نقشه برداری -  فيزيک
Copyright © 2007 IRANIAN SPACE AGENCY استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد