شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۰۲ ۲۶۸۴
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ارائه داده های طیفی از طریق دسترسی به کتابخانه طیفی

ارائه داده های طیفی از طریق دسترسی به کتابخانه طیفی

آزمایشگاه محیطی، با هدف انجام مشاهدات طیف سنجی و رادیومتری از عوارض و پدیدههای مختلف، به عنوان زیرساخت اصلی در استخراج اطلاعات کیفی معنی دار از تصاویر ماهواره-ای، نقشی محوری در بهرهبرداری عملی از دادههای سنجش از دوری ایفا می کند. آزمایشگاه محیطی سازمان فضایی ایران، مجهز به تجهیز اندازه‌گیری شاخص سطح برگ، دوربین طیف‌سنجی، دوربین حرارتی و ... می‌باشد.

راهنمای خدمات الکترونیک
متقاضی خدمات آزمایشگاهی محیطی از طریق ثبت درخواست خود در بخش خدمات الکترونیک سازمان rs.isa.ir اقدام نموده و درخواست مورد نظر پس از بررسی و تائید توسط اداره آزمایشگاه انجام می گردد.

تعرفه خدمات
در حال حاضر تعرفه مصوب برای خدمات آزمایشگاه محیطی وجود ندارد. هر نوع همکاری منوط به نتیجه بررسی کارشناسی و ضرورت در اداره آزمایشگاه و استاندارد سازی خدمات سنجش از دور صورت می‌گیرد.

سازمان فضایی ایران، اداره کل سنجش از دور، آزمایشگاه سنجش از دور
تلفن اپراتور سازمان : 23344 داخلی 2309 (امور کاربران)
آدرس اینترنتی: پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران به آدرس rs.isa.ir بخش خدمات آزمایشگاه سنجش از دور.
پست الکترونیکی: rs@isa.ir

بستر ارائه خدمت: پایگاه داده کتابخانه طیفی ملی

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست