یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۰۵ ۶۹۸۸
چچ

اساسنامه سازمان فضایی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۵۶۰/۱ مورخ ۹/ ۸/ ۱۳۸۶، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و به استناد ماده ۹ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات- مصوب ۱۳۸۲- اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب کرد که در پی می آید:

اساسنامه سازمان فضایی ایران

  • ماده یک- به منظور انجام وظایف قانونی و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات، سازمان فضایی ایران که در این اساسنامه به‌اختصار سازمان نامیده می‌شود، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران تشکیل می‌شود.
  • ماده۲- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلا‌ل مالی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و براساس قوانین و آیین‌نامه‌های مالی و معاملا‌تی خاص خود و در چارچوب قوانین و مقررات، اداره خواهد شد.
  • ماده۳- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف- انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه‌های فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات.
ب- تهیه و تنظیم برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.
پ- انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست‌های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های تحقیقاتی و کاربردی و ارایه خدمات فضایی برای پیشنهاد به مراجع ذیصلا‌ح قانونی.
ت- انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌های تجاری، علمی‌و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مرکز کنترل و پرتاب ماهواره‌های ملی با همکاری دستگاه‌های ذیربط.

تبصره- امور یادشده به جز پرتاب و مرکز کنترل ماهواره‌ای می‌تواند توسط بخش غیردولتی تحت نظارت سازمان انجام شود.

ث- برنامه‌ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و نجوم و فناوری فضایی، تقویت شبکه‌های ارتباطی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط بخش‌های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست‌های کلا‌ن کشور.
ج- مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزش‌های کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری‌های فضایی.
چ- بررسی نیازها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای و سایر فناوری‌های موردنیاز برای توسعه فناوری فضایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ح- مشارکت در اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
خ- اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره‌برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره‌ها، شبکه ماهواره‌اختصاصی یا ملی (شامل موبایل ماهواره‌ای)، ایستگاه‌های اخذ مستقیم، ایستگاه‌های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
د- دریافت تعرفه‌های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا.
ذ- تعیین صلا‌حیت پیمانکاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش‌های مختلف کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ر- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط، بهمنظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
ز- اجرای برنامه‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در امور فضایی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
ژ- مدیریت و بهره‌برداری از موقعیت‌های مداری و ماهواره‌ای و هماهنگی با دستگاه‌های مسؤول و پیگیری برای ثبت بین‌المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.
س- مطالعه و برنامه‌ریزی برای تأمین بخش فضایی موردنیاز تمام شبکه‌های ماهواره‌ای کشور بهمنظور ارایه خدمات ماهواره از طریق ماهواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات.
ش- تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده ۹ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات_ مصوب ۱۳۸۲_ و پیشنهاد به مراجع قانونی برای تصویب.
ص- ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه‌بندی و بهنگام‌سازی اطلا‌عات فضایی.
تبصره یک- سازمان موظف است، برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخش‌های غیردولتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام استفاده کند.

تبصره ۲- مسؤولیت تعیین صلا‌حیت امنیتی در خصوص بندهای «خ» و «ذ» این ماده با مراجع ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره ۳- سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظایف محول با تأیید شورای گسترش آموزش عالی کشور نسبت به تأسیس مرکز تحقیقات فضایی (پژوهشکده یا پژوهشگاه) و نیز ایجاد شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام کند.

تبصره۴- در خصوص بند «د» سازمان مکلف است، براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی‌(نزد خزانه‌داری کل) واریز کند. معادل صددرصد اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباری در قوانین بودجه در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هزینه شود.

  • ماده۴- اعتبار موردنیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی‌بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود و در چارچوب آیین‌نامه‌های خاص سازمان موضوع ماده ۲ این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

تبصره- سازمان می‌تواند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و در چارچوب بودجه‌های سنواتی از کمک‌ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن و سایر نهادها استفاده کند.

  • ماده۵- در اجرای بند۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری_ مصوب ۱۳۸۶_ سازمان می‌تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق‌العاده لا‌زم با تصویب هیئت وزیران پرداخت کند.
  • ماده۶- تشکیلا‌ت سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس جمهوری قابل اجرا خواهد بود.
  • ماده۷- رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات است، توسط وزیر یادشده منصوب می‌شود و بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.
  • ماده۸- رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمام مقام‌های قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر خواهد داشت و نیز می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلا‌غ کتبی به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض کند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۷۴۸۳/۳۰/۸۷ مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۷، شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده، رسیده است.

این مصوبه با شماره ۶۲۹۹۹™ت۳۸۵۷۱ هـ در تاریخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۸۷، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات ابلا‌غ شده است.