یکشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۱۴ ۷۹۶
چچ

نرم افزارهای بومی

  1. نرم افزار [1] FICS GSO

تمام سرویس های رادیویی می توانند موجب تداخل شوند یا تحت تاثیر تداخل قرار گیرند. سرویس های مخابراتی در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته اند و تقاضای در حال افزایش برای طیف فرکانسی، مدیریت تداخل فرکانسی را مورد چالش قرار داده است. شبکه های ماهواره ای با ناحیه پوشش بسیار وسیع، می توانند در بسیاری از نواحی تحت تاثیر تداخل قرار گیرند و کیفیت لازم جهت ارائه سرویس به مشتری تامین نشود. البته شبکه های ماهواره ای، با توجه به نوع سرویس فضایی و استانداردهای مرتبط با آن تا حد مشخصی می توانند پذیرنده تداخل شوند (Acceptable Interference).

بنابراین پس از ثبت پارامترهای یک شبکه ماهواره ای، در قالب فایلینگ ماهواره ای در اتحادیه بین المللی مخابرات و پیش از پرتاب و عملیاتی کردن آن، به یک هماهنگی فرکانسی با اپراتورها و ماهواره های هم فرکانس با اولویت بیشتر نیاز است. طبق مقررات رادیویی بین المللی، قبل از آنکه به یک ماهواره اجازه شروع فعالیت داده شود، آن اپراتور می بایست هماهنگی های فنی و مقرراتی لازم را دریافت کرده باشد و مشخصات فنی ماهواره آتی با استانداردها و مقررات تطابق کامل داشته باشد. بدیهی است که برای اثبات وجود یا عدم وجود تداخل و بررسی راهکارهای موجود برای رفع تداخل، محاسباتی باید صورت پذیرد .

اتحادیه بین المللی مخابرات به درخواست سازمان فضایی ایران ،یکبار محاسبات واقعی مربوط به تداخل شبکه Zohreh-2 را به عنوان مثال انجام داده و نتایج آن را تحت فرمت Snapshot ارسال نموده است . که طی تلاش جمعی از همکاران سازمان فضایی کلیه پارامترهای Snapshot شناسایی و روشهای انجام محاسبات تحلیل و استخراج گردید ودر پایان نرم افزاری ارایه شد که توانایی انجام محاسبات C/N وMargin بین فرکانس های Uplink و Downlink دوشبکه ماهواره ای GSO مطلوب و تداخل کننده را دارا بود.

نرم افزار محاسبه تداخل FICS GSO


نرم افزار محاسبات تداخل بین شبکه های ماهواره ای GSO (FICS-GSO) در اداره کل طرح و توسعه شبکه های ماهواره ای با استفاده از نرم افزار MATLAB طراحی و به کار گرفته شد. این نرم افزار اطلاعات ورودی شبکه های متاثر و متداخل را در یک قالب گرافیکی (GUI) از کاربر گرفته و با اتصال به پایگاه داده SRS مشخصه های شبکه ها را استخراج و محاسبات مربوط به تداخل را انجام می دهد و خروجی را به صورت فایل Excel ارائه می دهد.

خروجی نرم افزار FICS GSO

  1. نرم افزار Slot Finder :

جهت تعیین نقاط مداری جدید با حداقل نیاز به هماهنگی فرکانس با کشورهای متاثر شده در کمان هماهنگی باندهای فرکانسی با استفاده از این نرم افزارهای می توان فایلینگ های Res.49 , CR/C , Notification ثبت شده در اتحادیه بین المللی مخابرات ( ITU ) در هر محدوده جغرافیایی در باندهای فرکانسی مختلف را استخراج کرد. این نرم افزار تحت محیط .Net و به زبان C# تهیه شده است.

نرم افزار slot Finder

پربازدیدترین مطالب نرم افزارها