یکشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۲۴ ۵۰۵
چچ

ثبت بین المللی شبکه های ماهواره ای غیرزمین آهنگ

هر شبکه ماهواره‏ ای پیش از اینکه مورد بهره برداری قرار گیرد بایستی پارامترهای فنی و فرکانسی مربوط به آن طبق ماده 9 و 11 مقررات رادیویی و با عنایت به نوع فرکانس کاری (subject to coordination, not subject to coordination) تحت سه فایلینگ API ،CR/C و Notificationدربازه ‏های زمانی مشخص شده به اتحادیه بین المللی مخابرات ITU اطلاع داده شود. همچنین برای شبکه های ماهواره ای که دارای سرویس ماهواره ای ثابت، پخش همگانی و موبایل ( FSS ، BSS وMSS ) می باشند بایستی اطلاعات مربوط به پرتاب و پرتابگر و شواهد عملیاتی شدن آن شبکه تهیه و پیش از بهره برداری به همراه فایلینگ Notification به ITU ارسال شوند.

شکل 1- روند ثبت شبکه های ماهواره ای بر اساس فرکانس کاری

لذا متولیان پروزه که متقاضی ثبت بین المللی یک شبکه ماهواره ای غیر زمین آهنگ در پایگاه داده اتحادیه بین المللی مخابرات می باشند ملزم به تکمیل و ارسال فرم اطلاعات کلی شبکه های ماهواره ای به سازمان فضایی ایران می باشند.

شکل2 - روند ثبت بین المللی فایلینگ

فایلهای پیوست