یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷ ۵۵۴
چچ

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی

1- مقدمه
ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی، ویژه دانش آموزان و دبیران و علاقه مندان به دانش نجوم است. بخش نجوم سازمان فضایی ایران با برگزاری برنامه های بازدید عمومی از رصدخانه مرکز ماهدشت، اقدام به ترویج و عمومی‌سازی این علم و تلاش در جهت افزایش آگاهی عمومی درزمینه نجوم و فضا نموده است. با توجه به امکانات موجود در رصدخانه، افراد در رده های سنی و تحصیلی مختلف ضمن آشنایی با مفاهیم پایه ای نجوم قادرند به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این مرکز بپردازند.
به‌منظور بهره مندی از خدمات مربوط به این بخش، کاربران می بایست پس از تکمیل فرم درخواست بازدید، در صورت بازدید گروهی، نامه درخواست رسمی از ارگان، مرکز یا سازمان مبدأ از طریق این فرم، ضمیمه و ارسال گردد. براساس درخواست های واصله، سازمان فضایی ایران، زمان نهایی برنامه بازدید را از طریق اطلاعات تماسی درج‌شده در فرم به اطلاع کاربر می رساند و کاربر می تواند در تاریخ و زمان مقرر در محل رصدخانه حضور یابد. برنامه بازدید شامل دو بخش تئوری و عملی بوده که در بخش تئوری، سخنرانی درزمینه آشنایی با مفاهیم پایه نجومی، معرفی فعالیت های سازمان فضایی ایران و معرفی نرم افزارهای نجومی ارائه می گردد و در بخش عملی، بازدید از رصدخانه و رصد خورشید صورت می پذیرد.
2- هدف
هدف از این توافقنامه این است که کیفیت خدمت ارائه‌شده توسط سازمان فضایی ایران و کیفیت تحویل این خدمت برای کاربران موردتوافق قرارگیرد.
این بیانیه، سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمت، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.
3- تعهدات سازمان فضایی ایران
سازمان فضایی ایران، امکانات رصدخانه را به‌منظور برگزاری برنامه بازدید متناسب با نیاز گروه بازدیدکننده و براساس برنامه زمان‌بندی و اولویت های موردنظر خود در اختیار خدمت گیرنده قرار می-دهد.
سازمان فضایی ایران در قبول یا رد درخواست بازدید عمومی بر اساس الزامات، اولویت‌های کاری، برنامه‌ها و وظایف سازمانی و حاکمیتی خودمختار است.
تشخیص سطح دسترسی بازدیدکنندگان به امکانات و تجهیزات رصدخانه و همچنین تجهیزات و ادوات رصدی مورداستفاده در هر بازدید بر عهده سازمان فضایی ایران است.
در زمان بازدید، استفاده از ابزارهای رصدی تنها با حضور کارشناس سازمان فضایی ایران و به تشخیص و اعلام نظر وی صورت می‌پذیرد.
سازمان فضایی ایران پیش از حضور کاربر، از کارایی تجهیزات رصدی برای انجام برنامه بازدید و صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل می کند.
سازمان فضایی ایران نسبت به ارائه مطالب علمی در برنامه های بازدید عمومی اقدام می نماید.
سازمان فضایی ایران براساس برنامه زمانی فعالیت های خود، موارد پیش‌بینی‌نشده فنی و شرایط جوی، زمان توافق شده با خدمت گیرنده را تنظیم و اصلاح می نماید.
سازمان فضایی ایران براساس نظرسنجی و گرفتن بازخورد از بازدیدکنندگان نسبت به بهبود ارائه خدمات در بازدید اقدام می نماید.
4- تعهدات خدمت گیرنده
رعایت تعداد نفرات ذکرشده برای بازدید از رصدخانه (حداکثر 30 نفر) ضروری است و امکان تغییر در مشخصات و نفرات گروه بازدیدکننده، پس از تعیین زمان بازدید وجود ندارد.
رعایت نظم و مقررات عمومی محیط های علمی واداری هنگام حضور در رصدخانه های سازمان ضروری است.
رعایت نظافت رصدخانه و محوطه ی پیرامون آن الزامی است.
تصویربرداری و حمل تجهیزات الکترونیکی در زمان بازدید تابع نظر و مقررات داخلی سازمان فضایی ایران است.
چنانچه بازدیدکنندگان در خلال بازدید به تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های رصدی آسیبی وارد نمایند موظف به جبران خسارت‌ها( شامل خسارت تجهیزات، مدت‌زمان خروج تجهیزات از حالت عملیاتی و ...) خواهند بود.
بازدیدکنندگان موظف‌اند با کارشناسان حاضر در رصدخانه همکاری داشته باشند و الزامی است از دست-کاری و جابه جا کردن وسایل و تجهیزات جداً پرهیز نمایند.
حضور به‌موقع در محل رصدخانه و ترک رصدخانه بر اساس برنامه ی زمان بندی توافق شده الزامی است.
هزینه ی رفت‌وآمد به محل رصدخانه بر عهده ی رصدگر است.
5- دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمان ارائه خدمت، اعتبار دارد.