یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۹ ۶۱۳
چچ

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست

توافقنامه سطح خدمت "پایانه اینمارست"


1- مقدمه
سازمان برمبنای درخواست مشتریان (شامل شرکت¬های کشتیرانی و مالکین شخصی)، پایانه اینمارست را جهت استفاده بر روی کشتی و یا سکوی ثابت و متحرک، راه اندازی/غیر فعال مینماید. مشخصات درخواستی از مشتریان عبارتند از: نوع پایانه، تاریخ راهاندازی، نوع کاربری حامل پایانه، نوع وسیله حامل پایانه و ... .
2- هدف
هدف ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان فضایی ایران و حل مشکل احتمالی در ارائه خدمت با استفاده از پتانسیل داخلی و ظرفیت های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سطح مجامع بین المللی خواهد بود.
3- مسئولیت
مسئول اعطای مجوز جهت بهرهبرداری از پایانه مخابراتی ماهواره اینمارست؛ سازمان فضایی ایران است.
4- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
متقاضی ملزم به پرداخت هزینه نصب و راهاندازی یا راهاندازی مجدد پایانه اینمارست، میباشد. سازمان فضایی ملزم به راهاندازی پایانه، بررسی وضعیت پایانه بنابر درخواست متقاضی، و نیز غیرفعال نمودن و راه اندازی مجدد پایانه میباشد.
5- هزینه ها و پرداخت ها
متقاضی ملزم به پرداخت هزینههای اعلام شده توسط سازمان منطبق با مصوبه هیئت وزیران و فهرست بهای مصوب سازمان فضایی ایران، می باشد.

6- دوره عملکرد
ارائه خدمات ماهوارهای اینمارست، از زمان درخواست مشتریان و راه-اندازی پایانه آغاز و تا زمانی که پایانه فعال است ادامه مییابد.
7- خاتمه توافقنامه
قطع پایانه اینمارست بنا به درخواست مشتریان و به دلایل مختلفی نظیر مشکلات فنی پایانه و یا تغییر مالکیت پایانه و ... صورت میگیرد.