۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۱:۴۳ ۱۵۲
طبقه بندی: منابع حقوق فضا
چچ
موافقتنامه نجات 1968

موافقتنامه نجات 1968

The 1968 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space

موافقت‌نامه نجات فضانوردان، برگرداندن فضانوردان و برگرداندن اشیاء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو 1968The Contracting Parties,
Noting
the great importance of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, which calls for the rendering of all possible assistance to astronauts in the event of accident, distress or emergency landing, the prompt and safe return of astronauts, and the return of objects launched into outer space,
Desiring to develop and give further concrete expression to these duties,
Wishing to promote international co-operation in the peaceful exploration and use of outer space,
Prompted by sentiments of humanity,


Have agreed on the following:

دول متعاهد،
با نظر
به اهمیت بالای معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی، که خواهان حداکثر مساعدت ممکن به فضانوردان در مواقع سانحه، اضطرار یا فرود اضطراری، بازگشت کامل و ایمن فضانوردان و بازگشت اشیاء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو هستند،
با تمایل به توسعه و پایبندی هر چه بیشتر به این وظایف،
با آرزوی ارتقاء همکاری بین¬المللی در حوزه اکتشاف و استفاده صلح¬آمیز از فضای ماورای جو،
متأثر از عواطف انسانی،


بر روی موارد زیر توافق کردند:Article 1
Each Contracting Party which receives information or discovers that the personnel of a spacecraft have suffered accident or are experiencing conditions of distress or have made an emergency or unintended landing in territory under its jurisdiction or on the high seas or in any other place not under the jurisdiction of any State shall immediately:
a) Notify the launching authority or, if it cannot identify and immediately communicate with the launching authority, immediately make a public announcement by all appropriate means of communication at its disposal;
b) Notify the Secretary-General of the United Nations, who should disseminate the information without delay by all appropriate means of communication at his disposal.
ماده 1
هر دولت متعاهدی که درباره وقوع سانحه یا شرایط دشوار، فرود اضطراری یا تصادفی در قلمروی تحت صلاحیت خویش یا در آبهای آزاد یا سایر نقاط خارج از صلاحیت دولت ها اطلاعاتی دریافت نموده یا پی‌برده باشد، میبایست فوراً:
الف) مقام پرتاب کننده یا، در صورت عدم امکان شناسایی و مخابره فوری به مقام پرتاب کننده، باید فوراً با استفاده از کلیه ابزار ارتباطی تحت اختیار خود اطلاع رسانی علنی نماید؛
ب) دبیر کل سازمان ملل متحد را، که وظیفه پخش اطلاعات بدون هرگونه تاخیر و از طریق کلیه ابزار ارتباطی تحت اختیار خود را دارد، از حادثه آگاه سازد.

Article 2
If, owing to accident, distress, emergency or unintended landing, the personnel of a spacecraft land in territory under the jurisdiction of a Contracting Party, it shall immediately take all possible steps to rescue them and render them all necessary assistance. It shall inform the launching authority and also the Secretary-General of the United Nations of the steps it is taking and of their progress. If assistance by the launching authority would help to effect a prompt rescue or would contribute substantially to the effectiveness of search and rescue operations, the launching authority shall cooperate with the Contracting Party with a view to the effective conduct of search and rescue operations. Such operations shall be subject to the direction and control of the Contracting Party, which shall act in close and continuing consultation with the launching authority.
ماده 2
اگر در صورت بروز سانحه، خطر و فرود اضطراری یا ناخواسته، خدمه یک سفینه فضایی در قلمروی هر یک از دول متعاهد فرود بیایند، آن دولت باید فوراً کلیه اقدامات ممکن جهت نجات آنها و ارائه کمکهای ضرورری را اتخاذ نماید. آن دولت باید مقام پرتاب کننده و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد را از اقدامات خود و نتیجه آنها مطلع نماید. در صورت تاثیرگذار بودن کمک مقام پرتاب کننده در نجات سریع یا عملیات جستجو و نجات، آن دولت باید با دولت متعاهد در موثر واقع شدن عملیات جستجو و نجات همکاری نماید. چنین عملیاتی باید تحت هدایت و کنترل دولت متعاهد و با همکاری مداوم و نزدیک با مقام پرتاب کننده صورت گیرد.

Article 3
If information is received or it is discovered that the personnel of a spacecraft have alighted on the high seas or in any other place not under the jurisdiction of any State, those Contracting Parties which are in a position to do so shall, if necessary, extend assistance in search and rescue operations for such personnel to assure their speedy rescue. They shall inform the launching authority and the Secretary-General of the United Nations of the steps they are taking and of their progress.
ماده 3
اگر دول متعاهد دارای شرایط مناسب، نسبت به فرود خدمه یک فضاپیما بر روی آبهای آزاد یا هر منطقه دیگری که تحت صلاحیت هیچ دولتی نیست، مطلع گردیده یا بدان پی ببرند، باید در صورت لزوم و به منظور تضمین نجات سریع فضانوردان، در عملیات جستجو و نجات مساعدت نمایند. آنها باید مقام پرتاب کننده و دبیر کل سازمان ملل متحد را از اقداماتی که قصد انجام آن را دارند و پیشرفت هایی که حاصل میگردد، مطلع نمایند.

Article 4
If, owing to accident, distress, emergency or unintended landing, the personnel of a spacecraft land in territory under the jurisdiction of a Contracting Party or have been found on the high seas or in any other place not under the jurisdiction of any State, they shall be safely and promptly returned to representatives of the launching authority.
ماده 4
اگر بدلیل وقوع سانحه، خطر، فرود اضطراری یا ناخواسته، خدمه یا فضاپیما در قلمروی یک دولت متعاهد یا بر روی آبهای آزاد یا هر منطقه خارج از صلاحیت یک کشور فرود بیایند، باید سریعاً و به صورت امن به نمایندگان مقام پرتاب کننده بازگردانده شوند.


Article 5
1. Each Contracting Party which receives information or discovers that a space object or its component parts has returned to Earth in territory under its jurisdiction or on the high seas or in any other place not under the jurisdiction of any State, shall notify the launching authority and the Secretary-General of the United Nations.
2. Each Contracting Party having jurisdiction over the territory on which a space object or its component parts has been discovered shall, upon the request of the launching authority and with assistance from that authority if requested, take such steps as it finds practicable to recover the object or component parts.
3. Upon request of the launching authority, objects launched into outer space or their component parts found beyond the territorial limits of the launching authority shall be returned to or held at the disposal of representatives of the launching authority, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return.
4. Notwithstanding paragraphs 2 and 3 of this article, a Contracting Party which has reason to believe that a space object or its component parts discovered in territory under its jurisdiction, or recovered by it elsewhere, is of a hazardous or deleterious nature may so notify the launching authority, which shall immediately take effective steps, under the direction and control of the said Contracting Party, to eliminate possible danger of harm.
5. Expenses incurred in fulfilling obligations to recover and return a space object or its component parts under paragraphs 2 and 3 of this article shall be borne by the launching authority.
ماده 5
1. هر یک از دول متعاهد که از بازگشت یک شیء فضایی یا اجزای تشکیل‌دهنده آن به زمین در قلمروی تحت صلاحیت خود یا بر روی آب های آزاد یا مناطقی که در صلاحیت هیچ دولتی نیست، مطلع می گردد، یا بدان پی میبرد، باید مقام پرتاب کننده و دبیر کل سازمان ملل متحد را از این موضوع مطلع نماید.
2. هریک از دول متعاهد دارای صلاحیت بر روی قلمرو محل کشف شیء فضایی یا اجزای تشکیل دهنده آن، باید بنا به درخواست مقام پرتاب کننده و در صورت درخواست با کمک آن مقام، اقداماتی را که برای بازیابی شیء یا اجزای تشکیل دهنده آن موثر میداند، اتخاذ نماید.
3. در صورت تقاضای مقام پرتاب کننده، اشیاء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو یا اجزای تشکیل دهنده آنها که فرای محدوده قلمرو مقام پرتاب کننده پیدا شده اند، باید به نمایندگان آن مقام پرتاب‌کننده بازگردانده یا نزد آنها محفوظ بمانند و نمایندگان مذبور نیز در صورت تقاضا، بایستی اطلاعات شناسایی اشیاء را پیش از بازگرداندن ارائه نمایند.
4. فارغ از بندهای 2 و 3 این ماده، دولت متعاهدی که اعتقاد به خطرناک یا مخرب بودن شیء فضایی یا اجزای آن که در قلمرو تحت صلاحیت خود یافته است، و یا در نقطه دیگری بازیابی نموده، داشته باشد، می تواند مقام پرتاب کننده را از وضعیت مطلع سازد و مقام پرتاب کننده نیز باید سریعاً اقدامات لازم را، تحت هدایت و کنترل آن دولت متعاهد به منظور از میان بردن هرگونه خطر یا آسیب احتمالی اتخاذ نماید.
5. هزینه های وارده در راستای ایفای تعهدات مبتنی بر بازیابی و بازگشت یک شی فضایی یا اجزای تشکیل دهنده آن بر اساس بندهای 2 و 3 این ماده، باید بر عهده مقام پرتاب کننده باشد.

Article 6
For the purposes of this Agreement, the term "launching authority" shall refer to the State responsible for launching, or, where an international intergovernmental organization is responsible for launching, that organization, provided that that organization declares its acceptance of the rights and obligations provided for in this Agreement and a majority of the States members of that organization are Contracting Parties to this Agreement and to the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.
ماده 6
در راستای اهداف این موافقتنامه، عبارت «مقام پرتاب کننده» باید به دولت مسئول پرتاب، یا در مواقعی که یک سازمان بین الدولی بین‌المللی مسئولیت پرتاب را عهده دار بوده، به شرطی که آن سازمان پذیرش حقوق و تکالیف مندرج در این موافقتنامه را اعلام داشته و اکثریت دول عضو آن سازمان نیز عضو این موافقتنامه و معاهده حاکم بر فعالیت های دولت ها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی باشند، اشاره داشته باشد.

Article 7
1. This Agreement shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Agreement before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.
2. This Agreement shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.
3. This Agreement shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by five Governments including the Governments designated as Depositary Governments under this Agreement.
4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Agreement, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.
5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Agreement, the date of its entry into force and other notices.
6. This Agreement shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
ماده 7
1. این موافقتنامه باید به روی همه دول برای امضاء مفتوح باشد. هر دولتی که پیش از لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه، آن را امضا ننماید،‌ میتواند در هر زمانی بر اساس بند ۳ این ماده بدان ملحق گردد.
2. این موافقتنامه باید توسط دول امضاء‌کننده به تصویب برسد.اسناد تصویب و اسناد الحاق باید نزد دول اتحاد جماهیر شوروی، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دول امین تعیین میگردند، سپرده شوند.
3. این موافقتنامه باید پس از سپرده‌شدن اسناد تصویب پنج دولت، شامل دول تعیین‌شده به عنوان دول امین بر اساس این معاهده لازم‌الاجرا گردد.
4. برای دولی که اسناد تصویب یا الحاقشان پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه سپرده میشود، این موافقتنامه برای آنها باید از زمان سپردن اسناد تصویب یا الحاقشان لازم‌الاجرا گردد.
5. دول امین باید سریعاً همه دول امضاکننده و ملحق‌شده را در خصوص زمان هر امضا، زمان سپرده‌شدن هر سند تصویب و الحاق به این موافقتنامه، زمان لازم‌الاجراشدن و سایر رخدادها مطلع نمایند.
6. این موافقتنامه باید توسط دول امین بر اساس ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

Article 8
Any State Party to the Agreement may propose amendments to this Agreement. Amendments shall enter into force for each State Party to the Agreement accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Agreement and thereafter for each remaining State Party to the Agreement on the date of acceptance by it.
ماده 8
هر دولت عضو موافقتنامه میتواند اصلاحیه‌هایی را برای این موافقتنامه پیشنهاد دهد. این اصلاحیه‌ها برای هرکدام از دول عضو این موافقتنامه که این اصلاحیه‌ها را میپذیرند، پس از پذیرش آنها توسط اکثریت دول عضو موافقتنامه و متعاقب آن برای هرکدام از دول باقیمانده از تاریخ پذیرش آن توسط آنها باید لازم‌الاجرا شود.


Article 9
Any State Party to the Agreement may give notice of its withdrawal from the Agreement one year after its entry into force by written notification to the Depositary Governments. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification.
ماده 9
هر دولت عضو موافقتنامه میتواند یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه و از طریق تسلیم اعلام کتبی به دول امین، خروج خود از موافقتنامه را اعلام نماید. به چنین خروجی باید یک سال پس از تاریخ دریافت این اعلامیه ترتیب اثر داده شود.

Article 10
This Agreement, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Agreement shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Agreement.
DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, D.C., the twenty-second day of April, one thousand nine hundred and sixty-eight.
ماده 10
این موافقتنامه که نسخ چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان میباشند، باید در بایگانی دول امین سپرده شود. نسخ مصدق این معاهده باید توسط دول امین به دول امضاءکننده و ملحق‌شده ارسال گردد.
بنا به مراتب، امضا کنندگان زیر که از طرف دول متبوعشان دارای اختیارات لازم هستند، این کنوانسیون را امضا نمودند.
تهیه‌شده در سه نسخه، در شهرهای لندن، مسکو و واشنگتن، به تاریخ بیست و دوم آوریل یک‌هزار و نهصد و شصت و هشت.
آدرس کوتاه شده: