شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۴۲ ۹۳
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست

همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست

برای ایجاد سامانه های کاربردی پایش ماهواره‏ای برای حفاظت از تنوع زیستی و عرصه های طبیعی

همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد سامانه های کاربردی پایش ماهواره‏ای برای حفاظت از تنوع زیستی و عرصه های طبیعی

فایلهای پیوست