شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۸ ۴۰۳
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

همکاری سازمان فضایی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

برای ایجاد و حمایت از کسب و کارهای فضاپایه

همکاری سازمان فضایی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای ایجاد و حمایت از کسب و کارهای فضاپایه

فایلهای پیوست