شنبه, ۰۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۱۹ ۱۳۳۰
چچ

تماس با مدیران

اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی:

rsa@isa.ir


اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات:

bazresi@isa.ir


دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی:

moavenat.rahbord@isa.ir


مرکز روابط و همکاری های بین المللی:

isacirc@isa.ir


اداره کل پشتیبانی و امور قراردادها:

contracts@isa.ir


اداره کل امور اداری و توسعه سرمایه انسانی:

hr@isa.ir


دفتر معاونت توسعه منابع و امور پشتیبانی:

moavenat.tose@isa.ir


ذیحسابی و اداره کل امور مالی:

zihesabi@isa.ir


اداره کل تنظیم مقررات و نظارت بر خدمات فضایی:

spaceregulatory@isa.ir


اداره کل بهره برداری و عملیات فضایی:

spaceops@isa.ir


اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه شورای عالی فضایی:

info@isa.ir


اداره کل توسعه زیرساخت های فناورانه فضایی:

DSTI@isa.ir


اداره کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی:

Stg-group@isa.ir


اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه:

sbdep@isa.ir


اداره کل مدیریت پروژه، بودجه و توسعه اقتصاد فضایی:

bpe-group@isa.ir


دفتر تعالی سازمانی و هوشمندسازی:

it@isa.ir


آخرین مطالب آشنایی با مدیران
پربازدیدترین مطالب آشنایی با مدیران