معرفی

معاونت توسعه کاربرد و زیرساخت فضایی


شرح وظایف:


  1. شـــناســـایی و تعیین نیازها و انتظارات حال و آتی کاربران خدمات فضـــایی و مراکز علمی و دانشـــگاهی از کاربردها و خدمات فضایی با همکاری کلیه فعالان حوزه فضایی از قبیل پژوهشگاه فضایی، ارائه دهندگان خدمات فضایی و ...؛
  2. شــناســایی بســترهای ارائه خدمات فضــایی، ارزیابی مدل ها و طرح های توســعه کســب و کارهای نوین فضــاپایه و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه بهره برداری از علوم و فناوری های فضایی در تعامل با بخش خصوصی؛
  3. تحریک بازار خدمات فضـــایی با معرفی و ارائه کاربردها و خدمات فضـــایی و ترویج و فرهنگ ســـازی و آموزش بهره برداری از آن و مشارکت در برنامه های مرتبط با الهام بخشی نسل های آینده در توسعه علوم و فناوری فضایی؛
  4. برنامه ریزی اجرایی براســاس برنامه های بلند مدت مصــوب به منظور تأمین داده های فضــایی مورد نیاز و قراردادن آن در اختیار ارائه دهندگان خدمات فضایی؛
  5. مدیریت بر تو سعه زیر ساخت های ارائه خدمات فضایی، صدور مجوزهای فعالیت های فضایی و انجام هماهنگی های لازم جهت تصویب در مراجع ذیربط؛
  6. طراحی و توســعه شــبکه های ماهواره ای مورد نیاز جهت برآورده نمودن نیازها و انتظارات مدون شــده شامل هماهنگی فرکانس، طراحی و مهندسی شبکه ها و ثبت شبکه ها در قالب برقراری تعامالت اثربخش و کارآمد با مراجع ذیربط؛
  7. تهیه، تدوین و بازنگری طرح های جامع نظارتی در حوزه خدمات فضایی و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها به اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات فضایی؛
  8. نظارت عالیه بر نحوه بهره برداری از مجوزهای صادر شده و عملکرد دارندگان مجوزهای خدمات فضایی، هدایت نهادهای گیرنده مجوز و ارائه گزارشات لازم در این خصوص و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه؛
اطلاعات تماس