معرفی

معاونت توسعه منابع و امور پشتیبانی


شرح وظایف:


  1. تهیه و تدوین ســیاســت ها، راهبردها، اهداف و برنامه های اســتخدامی، اداری، مالی، معاملاتی وپشــتیبانی در راســتای اهداف راهبردی و کلان بخش؛
  2. انجام هماهنگی های لازم به منظور تامین زیرساخت های قانونی و حقوقی، اعتبارات و نیروی انسانی مورد نیاز؛
  3. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی؛
  4. نظارت بر عملکرد اعتباری سازمان و تهیه گزارش های لازم؛
  5. بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس قراردادهای داخلی و خارجی سازمان؛
  6. نظارت بر پرداخت کلیه هزینه ها از محل بودجه هزینه ای، طرح تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع؛
  7. مدیریت و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، حمایتی و رفاهی مرتبط با کارکنان سازمان؛
  8. ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های استخدامی، اداری، مالی، معاملاتی، پشتیبانی و بودجه ای؛
  9. نظارت بر حسن اجرای امور محوله به واحدهای تحت سر پرستی و ایجاد هماهنگی، تعامل موثر، فراهم نمودن تسهیلات لازم و تعیین خط مشی های مناسب برای آنها؛
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اداره کل پشتیبانی و امور قراردادها
اداره کل امور اداری و توسعه سرمایه انسانی 021-23344121 021-22029736
اداره کل امور مالی و ذیحسابی 021-23344103 021-22029728
اطلاعات تماس
021-23344127
021-22029771
info@isa.ir
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی (سایه)، پلاک 34