معرفی

معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی

شرح وظایف:

1- شناسایی و تحلیل محیطی دور و نزدیک و انجام مطالعات تطبیقی در سطح منطقه ­ا ی و بین المللی؛

2- تهیه و تدوین سیاست ها، راهبردها، اهداف کلان و برنامه ­های راهبردی در حوزه فضایی؛

3- طرح ریزی اهداف کلان توسعه بخش و سناریوهای دستیابی به آنها؛

4- طرح ریزی و برنامه ­ریزی راهبردهای سازمان برای دستیابی به اهداف کلان راهبردی؛

5- پایش و رصد وضعیت معماری کلان بخش با توجه به فاکتورهای کلیدی موفقیت؛

6- طراحی سیستم ­ها و روش های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف راهبردی؛

7- طراحی و اجرای سازمان­دهی متناسب با راهبردها و سیستم های تدوین شده و اعمال اصلاحات در آن متناسب با تغییرات؛

8- نظارت و ارزیابی بر اجرای راهبردهای سازمان و به روز آوری آن مبتنی بر نتایج کسب شده و تغییرات؛

9- برنامه­ ریزی بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز متناسب با اهداف کلان توسعه ای و راهبردهای دستیابی به آنها در تعامل با ذی نفعان بیرونی سازمان؛

10- نظارت و ارزیابی بر عملکرد بودجه ­ای بخش و اتخاذ اقدامات پیش­گیرانه و اصلاحی مورد نیاز؛

11- تعیین سبد پروژه ­های بخش و برنامه ­ریزی و کنترل پروژه ها از نظر زمان و هزینه و کیفیت اجرا؛

12- هدف­گذاری و تعریف و پیشبرد نظام ها و ابزارهای نوین مدیریتی در بخش؛

13- طرحریزی و توسعه مدیریت دانش؛

واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اداره کل مدیریت پروژه، بودجه و توسعه اقتصاد فضایی 021-33442211 021-22029781
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی 021-33442511 021-22029781
دفتر تعالی سازمانی و هوشمندسازی 021-22029493 021-22029735
اطلاعات تماس
22029781
22029781
خیابان ولی عصر( عج) - خیابان سایه- شماره 34 طبقه پنجم- معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی

تلفن و فاکس معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی: 222029781

تلفن اداره کل مدیریت پروژه، بودجه و توسعه اقتصاد فضایی: (2211)23344 - (2212)23344

تلفن دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی : (2511)23344

تلفن و فاکس دفتر تعالی سازمانی و هوشمندسازی:22029493 - 22029735