معرفی

مرکز روابط و همکاری‌های بین‌المللی


شرح وظایف:


 1. مطالعه و برنامه ریزی درخصوص توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و برقراری، استمرار و تقویت روابط سازمان با مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی تخصـصـی مرتبط با امور فضـایی و ایفای نقش مؤثر و فعال در آنها منطبق بر اهداف سازمان و سیا ست های وزارت از طریق برگزاری جلسات و نشست ها، انعقاد توافقنامه ها و تفاهمنامه ها و موارد مشابه؛
 2. تدوین و پیشنهاد سیاست های ایجاد، حفظ و تداوم روابط بین سازمان با مجامع و اتحادیه های بین المللی و منطقه ای فعال در امور فضایی در راستای اهداف و برنامه های راهبردی سازمان؛
 3. بررســـی و تعیین راهبرد همکاری های بین المللی دو یا چندجانبه برای اکتســـاب یا انتقال محصـــول، خدمات و فناوری متناسب با توانمندیها و نیازمندی های کشور و بسترسازی لازم برای آن؛
 4. ارزیابی نقش اتحادیه ها و مجامع، مؤســســات مالی- اعتباری و مشــاوره ای منطقه ای و بین المللی در بخش فضــایی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای استفاده از خدمات آنها؛
 5. هماهنگی و همکاری در خصوص برگزا ری و شرکت در نمایشگاه ها، کارگاه ها، کنفرانس ها، سمینارها، گردهمایی ها، اتحادیه ها و مجامع منطقه ای و بین المللی تخصصی در داخل و خارج از کشور در تعامل با واحدهای ذیربط در سازمان؛
 6. پیش بینی و اعلام حق عضویت در اتحادیه ها و مجامع منطقه ای و بین المللی و پیگیری در خصوص پرداخت آنها؛
 7. ارائه مشاوره و همکاری درتهیه و تنظیم قراردادهای سازمان با طرف های خارجی در تعامل با واحد حقوقی و بازر سی سازمان؛
 8. شناسایی و معرفی محرک های فعالیت های فضایی سایر کشورها بخصوص کشورهای منطقه و تعیین کشورهای هدف و برقراری ارتباطات فعالانه با آنها در حوزه فضایی؛
 9. برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ماموریت های خارج از کشور و بررسی گزارشات و نتایج ماموریت های خارجی انجام شده و ارائه گزارش های لازم در این حوزه؛
 10. تهیه و تدوین و نگهداری اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مرتبط با روابط منطقه ای و بین المللی سازمان؛
 11. جمع آوری، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات بین المللی مرتبط با فضا و همکاری در تهیه و تنظیم قوانین و مقررات ملی در زمینه حقوق فضا؛
 12. مدیریت بر فعالیت های بخش فضایی در عرصه بین المللی و راهبری دعاوی حقوق بین الملل در مجامع مربوطه با همکاری دفتر حقوقی و بازرسی؛