معرفی

دفتر حقوقی و بازرسی


شرح وظایف:


 1. شناسایی نیازها و انتظارات ذی نفعان درونی و بیرونی سازمان در حوزه های حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات؛
 2. اجرای فرآیندها و اقدامات طرح ریزی شـده مرتبط با بازرسـی و پاسـخگویی به شـکایات و ارائه گزارشـات تحلیلی از نتایج اقدامات مربوطه به رییس سازمان؛
 3. برقراری تعاملات سازنده و اثر بخش با نهادهای نظارتی در جهت رفع گلوگاه ها و معضلات حقوقی احتمالی؛
 4. تهیه و تدوین و زمانبندی برنامه های بازر سی مستمر و اقتضایی از واحدهای مختلف سازمان جهت اجرای فرآیندهای بازرسی و اطلاع رسانی مناسب آن در چارچوب الزامات بالادستی؛
 5. تدوین مکانیزم های الزم برای دریافت، گردآوری، د سته بندی و تحلیل و پا سخ گویی به شکایات مرتبط به سازمان در حوزه های مختلف در تعامل اثربخش با واحدهای مرتبط در سازمان؛
 6. تهیه و تنظیم دادخواست، شکوائیه و لوایح مرتبط با امور حقوقی و دعاوی سازمان و پیگیری و مراجعه به مراجع قضایی به منظور انجام اقدامات قضایی و حقوقی مربوطه؛
 7. بررســـی و اعلام نظر حقوقی درخصوص قراردادهای داخلی و خارجی سازمان اعم از اسناد مناقصه، مزاید ه و خریـد خدمات مشاوره؛
 8. پیگیری امور حقوقی قراردادها و تعیین تکلیف قراردادهای راکد سنواتی؛
 9. بررســـی و ارائه مشـــاوره حقوقی به دفتر حقوق، دیپلماســـی و همکاری های بین المللی درخصـــوص عضـــویت ها و تفاهمنامه های بین المللی سازمان؛
 10. انجام امور مرتبط با تنظیم و تنقیح مقررات، شناسایی و رفع موانع حقوقی توسعه بخش فضایی کشور؛
 11. انجام امور حقوقی مربوط به مســتندســازی اموال منقول و غیرمنقول ســازمان، رســیدگی به امور حقوقی املاک و انجام امور ثبتی املاک سازمان؛
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
بازرسان ویژه ریاست 021-22029757 021-22029756
اطلاعات تماس
22029757
22029756
تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیاری، خیابان سایه، پلاک 34 کدپستی: 1967734114