معرفی

دفتر مرکزی حراست


شـرح وظایف


  1. شـرح وظایف واحد حراسـت مطابق آیین نامه شـرح وظایف حراسـت ها، با توجه به ماده واحده مصـوب 1368/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معاونت حفاظت پرسنلی حرا ست ها و بخشنامه معاونت تو سعه مدیریت و ســرمایه انســانی رئیس جمهور به شــماره 110/2922/ دم مورخ 1390/05/23 به کلیه دســتگاه های اجرایی و ســازمان حراســـت کل کشـــور که در برگیرنده واحدهای حفاظت پرســـنلی، حفاظت فیزیکی (در چارچوب وظایف محوله) و حفاظت اسناد می باشد.
  2. انجام کلیه امور مربوط به پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازمان فضایی ایران؛
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
ستاد خبری دفتر مرکزی حراست 22029718
اطلاعات تماس