سازمان فضایی ایران

آدرس : ایران، تهران خیابان ولی عصر (عج)، خیابان شهید سلطانی (سایه)، شماره ۳۴
کد پستی : ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۳
تلفن : ۰۲۱-۲۳۳۴۴
تلفن گویا : ۰۲۱-۲۳۳۴۴
فکس : ۰۲۱-۲۲۰۲۹۰۰۰
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : https://www.isa.ir
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16:30
ردیف
تلفن
نمابر
ایمیل
آدرس
تلفن خانه ۰۲۱-۲۳۳۴۴ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
حوزه ریاست ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۴۱
تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
روابط عمومی ۰۲۱-۲۲۰۱۹۹۹۰-۱ ۰۲۱
۲۲۰۳۹۱۹۳-۴
public@isa.ir
info@ isa.ir
بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) بالاتر از اسفندیار- ارمغان شرقی-پلاک ۲۵
کد پستی: ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۴
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۲۷ ۲۲۰۲۹۷۷۱ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره کل امور پشتیبانی ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۱۲ ۲۲۰۲۹۷۳۲ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره تدارکات ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۴۰ ۲۲۰۲۹۷۷۷ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۶۲
۲۲۰۲۹۷۰۲ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره کل سنجش از دور ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۱۸
۲۲۰۲۹۷۰۲ rs@isa.ir تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
آزمایشگاه سنجش از دور ۰۲۶-۳۳۲۶۹۰۴۶
۰۲۱-۲۲۰۲۹۷۴۸
کرج، بلوار امام خمینی (ارم)، بعد از فرودگاه پیام، جاده اختصاصی مرکز ماهدشت
نجوم و اکتشافات فضایی ۷- ۰۲۶۳۳۲۶۹۰۰۵ ISAO@isa.ir کرج، بلوار امام خمینی (ارم)، بعد از فرودگاه پیام، جاده اختصاصی مرکز ماهدشت
معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی۲۱۳۶
تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
مشاهده مشخصات سازمان
سازمان فضایی ایران
ایران، تهران خیابان ولی عصر (عج)، خیابان شهید سلطانی (سایه)، شماره ۳۴
1967734113
-
021-23344
021-23344
-
021-22029000
info@isa.ir
https://www.isa.ir
شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16:30
سازمان فضایی ایران
ردیف
تلفن
نمابر
ایمیل
آدرس
تلفن خانه ۰۲۱-۲۳۳۴۴ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
حوزه ریاست ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۴۱
تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
روابط عمومی ۰۲۱-۲۲۰۱۹۹۹۰-۱ ۰۲۱
۲۲۰۳۹۱۹۳-۴
public@isa.ir
info@ isa.ir
بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) بالاتر از اسفندیار- ارمغان شرقی-پلاک ۲۵
کد پستی: ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۴
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۲۷ ۲۲۰۲۹۷۷۱ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره کل امور پشتیبانی ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۱۲ ۲۲۰۲۹۷۳۲ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره تدارکات ۰۲۱-۲۳۳۴۴ داخلی ۱۴۰ ۲۲۰۲۹۷۷۷ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۶۲
۲۲۰۲۹۷۰۲ تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
اداره کل سنجش از دور ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی ۱۱۸
۲۲۰۲۹۷۰۲ rs@isa.ir تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
آزمایشگاه سنجش از دور ۰۲۶-۳۳۲۶۹۰۴۶
۰۲۱-۲۲۰۲۹۷۴۸
کرج، بلوار امام خمینی (ارم)، بعد از فرودگاه پیام، جاده اختصاصی مرکز ماهدشت
نجوم و اکتشافات فضایی ۷- ۰۲۶۳۳۲۶۹۰۰۵ ISAO@isa.ir کرج، بلوار امام خمینی (ارم)، بعد از فرودگاه پیام، جاده اختصاصی مرکز ماهدشت
معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی ۰۲۱-۲۳۳۴۴
داخلی۲۱۳۶
تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴
  نمایش فرم تماس کلیه واحدها در صفحه تماس
فهرست واحدهای سازمانی
پیگیری