ثبت تقاضای انجام خدمت نظام وظیفه در سازمان فضایی ایران
مشخصات تقاضا دهنده
وضعیت نظام وظیفه
توجه: در صورت انجام مراحل پذیرش، ارائه تصویر برگه اعزام حداقل 60 روز قبل از اعزام به اداره کل امور اداری و منابع انسانی سازمان فضایی ایران الزامی است.
وضعیت و سوابق تحصیلی، آموزشی و کاری
 افزودن سوابق تحصیلی جدید
ردیف عملیات
 افزودن دوره های آموزشی (تخصصی و یا کارآموزی) جدید
ردیف عملیات
 افزودن سوابق و تجربه کاری جدید
ردیف عملیات
 افزودن ماموریت ها و مسافرت های داخل و خارج از کشور جدید
ردیف نوع ماموریت موسسه متبوع تاریخ شروع تاریخ خاتمه منظور از ماموریت عملیات
 افزودن میزان آشنایی با زبان های خارجی جدید
ردیف زبان صحبت کردن خواندن نوشتن عملیات
آپلود اسکن مدارک (هر فایل حداکثر 5 مگابایت)
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
پیگیری